Aklamacja ws. represji wobec mniejszości polskiej na Białorusi
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi (druk nr 1060) - aklamacja - przedstawia Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
Projekt jest reakcją na represje i aresztowania wobec przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Dnia 23 marca doszło do zatrzymania Andżeliki Borys – szefowej Związku Polaków na Białorusi. Pozostali działacze ZPB – Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska zostali aresztowani 25 marca. Postawione im zarzuty dotyczyły „podżegania do nienawiści na tle etnicznym” i „rehabilitacji nazizmu”. Grozi im od 5 do 12 lat więzienia.
Uchwała zawiera sprzeciw Sejmu RP wobec działań podjętych przez władze Białorusi. Podkreśla, że działania te są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami tego państwa dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych, oraz z dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi w zakresie ochrony mniejszości polskiej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwia się urągającym wszelkim standardom demokratycznym ingerencjom w funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.
Sejm solidaryzuje się z zatrzymanymi i represjonowanymi rodakami z Białorusi, domagając się uwolnienia i zaprzestania wszelkich represji. Wzywa także społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania białoruskich władz.
Według białoruskiego spisu narodowego z 2009 r., na terenie Białorusi przebywa 294 549 Polaków, co stanowi 3,1% całej ludności. Związek Polaków na Białorusi to największa organizacja skupiająca zamieszkującą tam mniejszość polską. ZPB zajmuje się popularyzowaniem języka polskiego, rozwojem polskiej oświaty i kultury, dbaniem o miejsca pamięci narodowej, zachowaniem postawy obywatelskiej oraz narodowej tożsamości. W 2005 r. władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji.
Uchwałę podjęto przez aklamację.
Dodatkowe linki i materiały: