Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej - dyrektywy EIA. Zapewnia ona szeroki udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w tym w procedurze odwoławczej, a także dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska dla „zainteresowanej społeczności”, czyli takiej, która może zostać dotknięta jego skutkami. Obecnie te kwestie reguluje w Polsce Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komisja Europejska zwracała szczególną uwagę, że na podstawie tego kodeksu społeczności nie mogą ubiegać się o zastosowanie środka tymczasowego względem decyzji środowiskowej. Projekt ma to umożliwić.

Wyniki głosowania:

  • 258 posłów było za (w tym wszyscy z głosujących z klubu PiS i KP),
  • 189 zagłosowało przeciw,
  • 6 posłów się wstrzymało.
Projekt ustawy został przyjęty wraz z poprawkami, teraz zajmie się nim Senat.
notion image
Dodatkowe linki i materiały:
notion image