Efektywność energetyczna
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy ma służyć implementacji dyrektywy unijnej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek stworzenia regulacji prawnych umożliwiających osiągnięcie celów oszczędności energii do 2030 roku. Ustawa ma dostosować obecnie obowiązujące przepisy w zakresie efektywności energetycznej do prawa Unii Europejskiej.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Wprowadzono możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań.
  • Powstanie Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej, który prowadzić będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.
  • Wzmocniono przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
  • Aby podnieść jakość sporządzanych audytów efektywności energetycznej, doprecyzowano wymagania wobec osób przygotowujących te audyty.
  • Doprecyzowano zakres informacji dotyczących efektywności energetycznej pozyskiwanych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt skierowano do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Koniec terminu na  przedstawienie sprawozdania określono na 16 marca 2021 roku.
Dodatkowe linki i materiały: