Emerytury dla działaczy opozycji antykomunistycznej
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Projekt zakłada wprowadzenie zmian w sytuacji osób z potwierdzonym statusem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Czas ich działalności lub represji może być uznany za okres składkowy na poczet emerytury. Obowiązujące prawo traktuje te osoby w taki sposób, jakby za uznane okresy składkowe nie otrzymywały żadnego wynagrodzenia, więc nie podnosi to wysokości ich emerytury. Nowelizacja proponuje ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego i obliczenie wysokości emerytury, co miałoby na celu poprawienie sytuacji finansowej osób zasłużonych dla kraju, których dochody z emerytury lub renty często wynoszą najniższą krajową. Koszt przedsięwzięcia oszacowano wstępnie na 83 mln złotych.
Zmienią się również zasady finansowania pobytów w domach pomocy społecznej dla działaczy opozycyjnych i osób represjonowanych ze względów politycznych. Obecnie, przy braku możliwości pokrycia kosztów przez osoby zainteresowane, różnice pokrywa rodzina lub odpowiednia gmina. W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie utrudniona. Nowelizacja zakłada przeniesienie obowiązku finansowania z gmin na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W pierwszym dniu posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu, po czym skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która złożyła sprawozdanie. Drugiego dnia posiedzenia odbyło się drugie i trzecie czytanie, po czym przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy w całości. Głosowało 451 posłów. “Za” opowiedziało się 447, “przeciw” - jedna osoba, a osiem się wstrzymało. Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
Dodatkowe linki i materiały