Karta Dużej Rodziny i opieka nad dziećmi do lat 3.
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druki nr 970 i 1057)
Przypomnijmy, że Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień przysługującym wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada ponad milion rodzin wielodzietnych. To zarówno Karty w formie tradycyjnej – aktywnych jest ich 3 291 666, jak i elektronicznej – 992 440.

Rozwiązania dotyczące Karty:

  • Dotychczas posiadacze Karty w wersji tradycyjnej musieli złożyć odpowiedni wniosek i wnieść opłatę, aby korzystać z Karty w wersji elektronicznej - teraz aplikacja umożliwi pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.
  • Na wójta/burmistrza/ prezydenta miasta zostaje nałożony obowiązek bezpłatnego wydania karty tradycyjnej osobom, które do tej pory wnioskowały wyłącznie o kartę elektroniczną - nie będą musieli oni ponosić dodatkowych kosztów związanych z domówieniem drugiej formy karty
  • Zwiększono kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny (obecnie jest to 14,70 zł za jedną rodzinę, a będzie to 17 zł).

Rozwiązania dotyczące personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3:

  • każdy pracownik, który ma mieć kontakt z dziećmi, przed przyjęciem do pracy będzie sprawdzany w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  • dziećmi nie będą mogły zajmować się również osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 
Ustawa została uchwalona niemal jednogłośnie, pojawiły się zaledwie 3 głosy sprzeciwu. Teraz trafi ona do Senatu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
 
Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Dodatkowe linki i materiały: