Młodzieżowe rady
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa i senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1014, 990 i 1036)

Na ubiegłym posiedzeniu Sejmu poddano II czytaniu projekt ustawy, mający na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego.
Projekt zakłada m.in.
  • wydłużenie z 5 do 6 lat terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 roku;
  • uchylenie pozostałych zmian wprowadzanych nowelizacją z uwagi na wątpliwości konstytucyjne i konstrukcyjne, a także niekompletność rozwiązań i niedoskonałości interpretacyjne.
Ułatwione powoływanie młodzieżowych rad i sejmików:
  • Wprowadzona zostanie podstawa prawna pozwalająca na tworzenie młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim.
  • Możliwość złożenia wniosku o powołanie rady zyskają m.in. zainteresowane środowiska młodzieżowe, organizacje pozarządowe czy też samorządy uczniowskie i studenckie.
Rozszerzenie kompetencji rad i sejmików:
  • Młodzieżowe rady i sejmiki będą miały prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu.
  • Młodzi ludzie zyskają prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży.
  • Młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży.
Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewniać młodzieżowym radom i sejmikom niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe.
Młodzieżowe rady powiatu będą powoływane na wniosek co najmniej 1/5 ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół, oraz uczelni z terenu danego powiatu. Młodzieżowe sejmiki województw będą powoływane na wniosek co najmniej 1/5  ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół, oraz uczelni z terenu danego województwa.
Projekt został ponownie skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.