Nowa definicja ratownika wodnego
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego. Aktualna definicja nie określa ile innych umiejętności przydatnych w ratownictwie powinien posiadać ratownik. Planowana regulacja precyzuje wymagania przez ustalenie konieczności posiadania co najmniej jednej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym – są to kwalifikacje inne niż te, które wynikają z ukończenia kursu ratownika wodnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MSW w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Po wejściu ustawy w życie, aby pełnić funkcję ratownika wodnego trzeba będzie spełniać następujące warunki:

  • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich,
  • posiadanie co najmniej jednej innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym (np. kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami, do uprawiania turystyki wodnej, do wykonywania zawodu nurka, kierowania pojazdem uprzywilejowanym), przy czym wykonywanie zawodu medycznego również jest spełnieniem tego wymagania,
  • spełnienie wymagania określonego w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika,
  • być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.
Ponadto ministrowi spraw wewnętrznych i administracji umożliwione będzie wydanie przepisów wykonawczych, określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.
Za przyjęciem nowelizacji głosowało 401 posłów, przeciw było trzech, a 47 wstrzymało się od głosu (Lewica). Ustawa została uchwalona.
Dodatkowe linki i materiały