Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1287 i 1312).
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1287 i 1312).
19 maja 2021 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, która na minionym posiedzeniu przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac.
Ustawa implementuje prawo Unii Europejskiej  w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, a także dyrektywę Komisji w odniesieniu do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska naturalnego. Wspomniany pierwszy dokument wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. i jest podstawowym narzędziem realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Omawiany projekt ustawy dostosowuje krajowy system zwalczania gatunków obcych do standardów Unii Europejskiej pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Projekt ustanawia sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych ze zwalczaniem gatunków obcych. Jego stosowanie ma ograniczyć negatywny wpływ inwazyjnych gatunków obcych na gatunki zagrożone wyginięciem, zmniejszyć zagrożenie dla przyrody, a także zapobiegać szkodom środowiskowym, gospodarczym i społecznym, które szacowane są w Unii Europejskiej na ok. 12 mld euro rocznie.
Posłanka Klaudia Jachira (KO) wskazywała na fakt, że w tym projekcie ministerstwo przerzuca odpowiedzialność za przeprowadzanie tzw. działań zaradczych na samorządy, ale bez gwarancji przekazania dodatkowych środków na ich wykonanie. Dlatego też Koalicja Obywatelska  przewiduje poprawkę, która stworzy możliwość finansowania wspomnianych działań zaradczych - wykonywanych przez samorządy - ze źródeł zewnętrznych. Do innych zaproponowanych przez KO zmian należą:
  • obowiązek wykazywania w ewidencji łowieckiej tzw. postrzałków - zwierząt zranionych, a nieodnalezionych,
  • zmiana zapisu mówiącego o decyzjach, jakie samodzielnie może podejmować właściciel zwierzęcia domowego, m.in. o poddaniu go uśmierceniu.
Klub Lewicy zadeklarował się poprzeć poprawki Koalicji Obywatelskiej.
Poseł Dobromir Sośnierz (Konfederacja) podkreślał szkodliwy wpływ ustawy na część przedsiębiorców: ,,Z dnia na dzień ludzie posiadający legalnie zwierzęta, ludzie, którzy zainwestowali pieniądze w ich utrzymanie, wychowanie, zapewnienie im warunków, którzy w końcu też do nich się przywiązali, często z wzajemnością, mogą być postawieni w sytuacji teoretycznie bez wyjścia, bez żadnego odszkodowania”.
Jako ostatnia głos zabrała posłanka Anna Paluch (PiS), która zapewniła, że nad wszystkimi złożonymi poprawkami komisja pochyli się na najbliższym posiedzeniu. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 418 posłów, przeciwni byli członkowie Konfederacji.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image