Podatek Akcyzowy
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1041 i 1051)
Projekt dotyczy wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami oraz wprowadzenia nowych obowiązków w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Projekt zawiera zmiany mające na celu wprowadzenie:

  • zwolnienia od akcyzy, w ramach ustalonych norm, importu napojów alkoholowych przywożonych w ramach wykonywanej pracy przez podróżnego, będącego członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które funkcjonuje także w zakresie podatku od towarów i usług;
  • rezygnacji, od dnia wejścia w życie ustawy, z określania wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, wzorów ksiąg kontroli oraz wzoru dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących piwa lub wina (karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego);
  • wymogu składania jednej deklaracji uproszczonej, w przypadku gdy samochód osobowy jest przedmiotem współwłasności;
  • obowiązku uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  • wprowadzenie rozwiązania zwiększającego kontrolę faktycznego wykorzystania alkoholu etylowego skażonego krajowymi środkami skażającymi, dla celów uprawniających stosowanie zwolnienia od akcyzy (rejestracja podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50% objętości).

W wyniku analizy ustawy, w tym zapoznania się z postulatami zainteresowanych podmiotów i środowisk, Senat uznał za zasadne wprowadzenie modyfikacji merytorycznych. Zostały one zawarte:

  • w poprawkach nr 3–6, które zmierzają do tego, aby przedmiotem opodatkowania akcyzą było dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu wyłącznie na samochód osobowy kategorii M1;
  • w poprawce nr 18, która zmierza do dodania przepisu, wedle którego jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym) nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.
Decyzja: przyjęto część poprawek: nr 2, 7, 8 i 9, 10 i 21 oraz 14.
Ustawę przekazano prezydentowi do podpisu.
Dodatkowe linki i materiały