Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Kodeksie cywilnym
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 1125).
Z uwagi na rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w kwestiach związanych z zadośćuczynieniem dla członków rodziny poszkodowanego, konieczne jest uregulowanie podstawy normatywnej tego roszczenia. 22 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy w Kodeksie cywilnym. Projekt przewiduje dodanie art. 446(2) w Kodeksie cywilnym, potwierdzając tym samym, iż sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego, które tym samym uniemożliwia nawiązanie lub kontynuowanie więzi rodzinnej.
Najważniejsze założenia ustawy:
  • Do trwałego uszkodzenia ciała i zdrowia, które będzie stanowiło podstawę do zadośćuczynienia będą zaliczane śpiączki pourazowe, stany wegetatywne oraz stany związane z uszkodzeniem mózgu, a także inne przypadki, które skutkują zerwaniem więzi rodzinnej z poszkodowanym.
  • Zerwanie więzi będzie rozumiane jako faktyczna niemożliwość nawiązania lub utrzymywania kontaktu z powodu ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego.
  • Zaburzenie, zakłócenie lub pogorszenie więzi nie zalicza się do wyżej wymienionej kategorii.
  • Proponowane jest, aby ustawa weszła w życie po upływie miesiąca od dnia jej ogłoszenia, a także wprowadzenie mocy wstecznej do roszczeń ze zdarzeń powstałych (ale nie przedawnionych) przed dniem wejścia w życie ustawy.
20 maja odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Dodatkowe linki i materiały: