Zadośćuczynienia dla bliskich

Zadośćuczynienia dla bliskich

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druki nr 1125 i 1218).
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druki nr 1125 i 1218).
Pierwsze czytanie projektu odbyło się 20 maja tego roku, co odnotowaliśmy w naszym Skrócie Sejmowym. Natomiast teraz odbyło się jego II i III czytanie.
Projekt zakłada, że w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Do tej pory, według Kodeksu Cywilnego, było to możliwe jedynie w przypadku bliskich osoby, która zmarła w wyniku czynu niedozwolonego, jednak sądy czasami korzystały z tego przepisu również w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu, choć przepis o tym wprost nie mówi. Nowelizacja ma uzupełnić tę lukę prawną i rozwiać wątpliwości co do tego, który z przepisów powinien być stosowany.
Podczas debaty posłowie wskazywali m.in. na to, że w projekcie nie są sprecyzowane relacje rodzinne pomiędzy poszkodowanym a uprawnionymi do otrzymania zadośćuczynienia, dlatego też jedną z proponowanych (przez KP Polska 2050) poprawek była zmiana sformułowania „najbliżsi członkowie rodziny” na „osoby najbliższe”, co jest według autorów poprawki poprawną formą używaną w prawie cywilnym. Argumentowano, że status osób najbliższych mogą uzyskać nawet osoby trwale zamieszkujące ze sobą i nie jest konieczne pokrewieństwo. Poprawka ta została odrzucona.
Projekt został uchwalony. Opowiedziało się za nim 430 posłów, nie było ani jednego głosu sprzeciw, nikt też się nie wstrzymał, 30 posłów było nieobecnych. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi.
notion image
 
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image