Zasady wnioskowania o pomoc socjalną
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 969 i 987)
Projekt jest odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych. Jego celem jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym stosowaniem w praktyce.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Proponuje się, aby dochód był pomniejszany o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz z kosztami uzyskania przychodu analogicznie, jak ma to miejsce przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych.
Do zadań wojewody należy m.in. koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub niekiedy również zezwolenie na pobyt czasowy. Proponuje się uchylenie przepisu, zgodnie z którym pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego oraz małoletniemu cudzoziemcowi. Aktualnie cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu zamieszkania. Kolejną istotną propozycją jest umożliwienie cudzoziemcowi wskazania jedynie swojego miejsca zamieszkania.
Ustawa została uchwalona 438  głosami “za”, 12 “przeciw” i jednym wstrzymującym. Teraz zajmie się nią Senat.
Dodatkowe linki i materiały