Zmiany w prawie oświatowym
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 464 i 962) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).
Projekt dotyczy usprawnienia aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących tzw. edukacji domowej oraz wsparcia polskich dzieci edukujących się w trybie edukacji domowej za granicą.
Ustawa ta została złożona Marszałek Sejmu RP przez grono posłów Prawa i Sprawiedliwości 18 czerwca 2020 roku. Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej - reprezentantki wspomnianej partii ,,Ten projekt to inicjatywa poselska, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zaangażowanych w edukację domową”. Dokładniej, dotyczy zmian w ustawie oświatowej (ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),  takich jak:
 • znajdowanie się placówki w tym samym województwie, gdzie mieszka uczeń, nie będzie już kryterium umożliwiającym dziecku odbycie rocznego okres przygotowawczego do szkoły (tzw. zerówka) lub wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
 • brak konieczności dołączania do wniosku opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • ustanowienie wysokości subwencji oświatowej na ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą na terytorium RP jako 0,8 kwoty jednostkowej na ucznia pobierającego naukę w placówce oraz 0,15 tej kwoty w przypadku nauki poza terenem Polski;
 • warunki przyznawania subwencji na ucznia kształcącego się poza granicami RP.
O zmianach tych pozytywnie wypowiedział się również Krzysztof Tuduj z Konferencji mówiąc, że "Odkręca regionalizację wprowadzoną przez minister Zalewską. PiS bohatersko tutaj naprawia błędy swoje. Odbiurokratyzowuje, jeśli chodzi o poradnie pedagogiczno-psychologiczne. Dobrze, że jest ta rezygnacja, to usprawnienie w dostępie do edukacji domowej"
Kinga Gajewska, członkini Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że to rodzic powinien wybierać szkołę, w której dziecko będzie realizować obowiązek nauczania domowego.

Społeczne skutki ustawy:

 • wzrost mobilności społeczeństwa;
 • zwiększenie możliwości edukowania Polonii;
 • poprawa tworzenia poczucia tożsamości narodowej ww. grupy.
W pierwszej kolejności, 25 czerwca 2020 roku, projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Następnie, 7 lipca dokument pokierowano do czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - odbyło się ono 26 listopada 2020 r.
16 lutego 2021 r. podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy przedłożyła sprawozdanie w formie tekstu ujednoliconego bez poprawek.
Po drugim czytaniu, 16 marca 2021 roku, ustawę skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania z poprawką wniesioną przez KPP Lewica (pozostawić konieczność dołączenia opinii poradni do wniosku).
Podczas posiedzenia podkomisji Agnieszka Dziemianowicz- Bąk argumentowała propozycję KPP Lewica prawem dziecka do wyrażenia opinii w kontakcie z poradnią.
Klaudia Jachira (PO) twierdzi natomiast, że brak konieczności załączenia opinii poradni ,,ulży rodzicom".
Komisja odrzuciła poprawkę, przystąpiono do trzeciego czytania oraz głosowania.

Wyniki prezentują się następująco:

 • Prawo i Sprawiedliwość - 226 za, 2 przeciw (Zbigniew Rau, Jacek Ozdoba)
 • Koalicja Obywatelska - 126 za
 • Lewica - 46 wstrzymało się
 • Koalicja Polska - 21 za
 • Konfederacja - 10 za, 1 wstrzymał się (Janusz Korwin-Mikke)
 • Kukiz’15 - 4 za
 • niezrzeszeni - 2 za (Ryszard Galla, Lech Kołakowski), 1 przeciw (Agnieszka Ścigaj), 1 wstrzymał się (Łukasz Mejza)
 • Polska 2050 - 4 za

Co dalej z ustawą?

Ustawa została przekazana Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu. W przypadku pozytywnego dalszego toku ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.
Dodatkowe linki i materiały: